Erfaring

Privatpraktiserende psykolog

April 2016 til nu

Ejer af Medhinanden.dk

Mit fokus er at skabe stærke relationer – især mødres relation til sig selv og deres børn.

I det terapeutiske rum arbejder jeg ud fra en kognitiv ramme og har særlig viden om Compassion Fokuseret Terapi og ACT (Acceptance and commitment therapy).

Jeg har endvidere et særligt fokus på konflikthåndtering i børnefamilien og tilbyder forældrerådgivning, workshops og foredrag. Jeg arbejder ud fra Low arousal metoden og Samarbejdsbaseret Problemløsning.

Psykolog, autoriseret

Januar 2014 - marts 2016

Tværgående Enhed for Læring, Horsens kommune (PPR)

- Understøttelse af politisk forankrede forandringsprocesser og im-plementering af den nye folkeskolereform i lokale folkeskoler
- Ledelsessparring til skole- og dagtilbudsledere
- Supervision af pædagoger og lærere
- Sparringsforløb med pædagoger og lærere
- Sparring i konsultative fora (dagpleje, dagtilbud, folkeskole og 10. klassescenter)
- Oplæg om relevante pædagogiske psykologiske emner med efter-følgende sparringsproces
- Pædagogisk psykologiske vurderinger baseret på testning (WISC-IV), screeningsredskaber og observation.
- Tværfagligt sparringsforløb med pædagogisk personale i dagtil-bud
Min funktion var understøttende, udfordrende, retningsgivende og kvalitetsvurderende.

Psykolog

Marts 2013 – december 2013

Barselsvikar i PPR Skanderborg Kommune (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

- Jeg har opnået erfaring med børn og unge med vidtgående spe-cialpædagogiske behov, idet jeg bl.a. betjener Skanderborg Kommunes tilbud for børn med udviklingshæmning (mental re-tardering, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, syndromer). Min rolle er dels at lave udredning og deltage i netværksmøder, men jeg fungerer også som fast supervisor for de ansatte.
- Erfaring med fagfagligt samarbejde, idet vi 2 psykologer fra PPR sammen er proceskonsulenter på et udviklingsprojekt på en folke-skole i Skanderborg, hvor der er fokus på klasseledelse
- Administration og tolkning af nonverbal kognitiv test (Leiter-R)

Pædagogmedhjælper

2008-2009

Ansat fuldtid i barselsvikariat på Ungdomshjemmet Holmstrupgård

- ansat på afdeling for unge med spise- og personlighedsforstyrrelser
- uddannelsesforløb om spiseforstyrrelser etableret som et samar-bejde mellem Center for Spiseforstyrrelser Risskov, Holmstrup-gård og Rådgivningscentret i Region Midtjylland
- internt uddannelsesforløb om miljøterapi